Hvor vi i Danmark har forbud mod recirkulation, er det i Europa lovligt at genanvende den filtrerede luft.

Det vil sige, at man i mange europæiske lande har mulighed for at benytte filterteknologier vi ikke kan benytte i Danmark
– og at disse løsninger rent faktisk gør luften renere i industrihallerne end den er udenfor.

Den danske vejledning om krav til procesventilation

At-vejledningen oplyser om krav til procesventilation og vejleder om, hvordan kravene kan opfyldes.

Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås, og påvirkning fra stoffer og materialer skal nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling. Udgangspunktet er, at stoffer og materialer, der kan være farlige for – eller i øvrigt forringe – sikkerhed eller sundhed, skal erstattes af noget, der er ufarligt, mindre farligt eller mindre generende, i det omfang det er muligt. Det vil sige substitution. Er det ikke muligt at substituere, skal påvirkningen fjernes på anden måde, fx ved ventilation.

Forbud mod recirkulation
Luft, der suges ud ved procesventilation – det vil sige punktudsugning og rumventilation – må ikke føres tilbage til arbejdsrummet eller til andre lokaler. Det betyder, at luften ikke må recirkuleres, men skal føres ud i det fri.

Se hele At-vejledningen her

Danske vejledninger om luft og lugt

Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledninger om begrænsning af luft- og lugtforurening fra virksomheder til brug for både godkendelses- og tilsynsmyndigheder og virksomheder.

Vejledningerne indeholder en beskrivelse af, hvordan luftforureningen fra virksomheder skal reguleres, herunder grænseværdier og retningslinjer for egenkontrol.

Luftvejledningen
Luftvejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan luftforurening fra virksomheder bliver reguleret med grænser for udledning og kontrol af virksomhedernes udledning. Dog gælder luftvejledningens grænseværdier ikke for de anlægstyper og brancher hvor grænseværdier er fastsat i en bekendtgørelse, eller hvor virksomheden er omfattet af en BREF.

Download Luftvejledningen her

International regulering af luftforurening

Der er tre overordnede politiske rammer for det internationale samarbejde om begrænsning af luftforurening. De underbygges af national og international lovgivning, der beskæftiger sig med den kildespecifikke begrænsning af luftforurening.

Luftkvalitetsdirektivet
Har fastsat grænseværdier for koncentrationen af bestemte stoffer, og der er krav om, at luftforureningen skal måles.

Luftkvalitetsdirektivets formål er at sikre, at den luft vi indånder, er så ren, at den ikke udgør et sundhedsproblem.

Download Luftkvalitetsdirektivet

NEC-direktivet (emissionslofter)
Der er fastsat nationale emissionslofter for NOx, VOC, ammoniak og SO2, i National Emission Ceilings Directive (NEC-direktivet), der fortæller hvor meget Danmark må udlede af hvert stof fra og med 2010. NEC-direktivet er implementeret via bekendtgørelsen for emissionslofter, nr. 1325 af 21. december 2012  (på retsinfo.dk).

Se bekendtgørelsen her

LRTAP-konventionen
Danmark har også en forpligtigelse under Konventionen for Langtransporteret grænseoverskridende luftforurening (LRTAP-konventionen) til at overholde de samme emissionslofter for NOx, VOC, ammoniak og SO2  som fastsat i NEC-direktivet fra og med 2010.