Skærpede krav til installation af filtre

Maskinværkstedsbekendtgørelsen er opdateret – har det konsekvenser for dig?

Det kan være noget af en jungle at finde rundt i den opdaterede bekendtgørelse, der indeholder en del opdaterede paragraffer og bilag. Vi vil her prøve at give et overblik over ændringerne, der omhandler ren luft (cirkulering, udsugning m.m.)

Hvem omhandler bekendtgørelsen?
Maskinværkstedsbekendtgørelsen omhandler virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Hvorfor er der fokus på ren luft?
Selvom teknologierne findes og benyttes i mange andre lande, er det ikke lovligt i Danmark at re-cirkulere luften fra maskinerne, den skal derimod føres helt ud af hallerne. Miljøministeriet er derfor begyndt at have fokus på dette område – og det er derfor klogest at overholde de opdaterede regler i bekendtgørelsen.

Hvilke opdateringer er der på ren luft området?
Her skal man dykke ned i kapitel 3 §6 og §7 samt kapitel 5 §24. Kapitel 3 handler om begrænsning af luftforurening, hvor §6 og §7 drejer sig om processerne ved brug af køle- smøremidler. Kapitel 5 handler om præstations- og egenkontrol

§6

Udleder du olietåge fra brug af køle- og smøremidler ved drejning, boring, fræsning, høvling og slibning, skal du overholde følgende emissionsgrænseværdier:

  • 5 mg/normal m3 for vegetabilske olietågeaerosoler
  • 1 mg/normal m3 for mineralske olietågeaerosoler

§7

  • Emissionsgrænseværdierne for olietåge er overholdt hvis…
  • Den udsugede luft renses med et afsluttende filter med mindst 99 % renseeffektivitet.
  • Filtret skal være forsynet med en differenstrykmåler, som løbende skal følge, hvornår filtret skal renses eller udskiftes
  • Ved installation og ved skift af olietågefilteret skal det kontrolleres, at filtret er ubeskadiget og monteret korrekt uden utætheder. Efter udskiftning skal det kontrolleres, at differenstrykket ved normal drift ligger i det normale område for nyt filter
  • Olietågefiltre skal vedligeholdes og serviceres efter leverandørens anvisninger

§24
Hvis den samlede luftmængde, der udledes fra virksomheden fra drejning, boring, fræsning, høvling og slibning ved anvendelse af køle- og smøremidler, overstiger 10.000 normal m3/time, skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at de relevante emissionsgrænseværdier i § 6 er overholdt.

Hvad betyder ændringerne for dig?
Kort sagt skærpes kravene til installation af filtre, deres kvalitet, overvågning/kontrol samt service og vedligeholdelse af filtrene.

Filtret, der skal anvendes ved metalforarbejdning med brug af køle/smøremidler skal være egnet til filtrering af olietåger med en effektivitet på mindst 99%, hvis man vil undgå at der skal laves kontrolmåling. Dette undgås ved at benytte et HEPA H13 kvalitetsfilter. Man har dog stadig mulighed for at få lavet en måling, som viser, at man overholder miljøkravene på max 1 mg/m3.